زيبايی

زيبايی لحظه ای از چرخه حيات است.
خوشا کسی که شاهد آنست.

وقتی زيبايی لحظه ای در برابر من است-

چه ميتوان با آن کرد؟
نخستين واکنش تصاحب آن است.
واپسين رفتار خاطره است.
از زيبايی در لحظه ای زيبا
اين خاطره چون برگ پاييزي
در مخزن فراوان خاطره ها جا می گيرد.
زيبايی مال کسی است
که آنرا پاس گزارد.
يا ميتواند آنرا گرامی دارد.
وقتی تمتع زيبايی دو طرفه باشد
آنگاه لايه هايی از شرم تعويق موضاعات ثالث
پرده حايل ميشود.
زيبايی از فاصله است.
نزديکتر از آن دگرديسی است.
گيلاس زيباست.
در لبهايم خورده ميشود.
معشوق زيباست.
در دستهايم انزال ميشود.
گل زيباست
در گلدان با نياز به مراقبت مسئوليت ميشود.
۰۷۱۳۰۷

/ 1 نظر / 68 بازدید