پسين

قايق ما سوی غروب ميرود.
ماکيان دريايی راهی ساحل-
با نخل تنهای نظاره گر آفتاب نارنجی.

دست در دست تو
بر اوج موج-
بزیر آسمان آتشین
در اين خزان سرخ.

در گوش من گفتی:
عشق چون افق دايره است.
۱۰/۱۴/۰۶

/ 4 نظر / 33 بازدید
بيژن باران

۴فصل تو وقتی ماه بر فراز دريا پشت ابر می رود ترا لحظه ای فراموش نمی کنم. وقتی خانه نيستی خانه منی. وقتی خانه نيستم خانه تو ام. من اولين برای تو بودم. تو اولين برای من بودی. يادهايمان بهم آغشته اند. در نخستين شکوفه بهار اولين گيلاس سرخ تابستان در نخستین برگ ریز پاییز و در اولین برف زمستان ترا بیاد می آورم. ۰۶۲۷۰۷

بيژن باران

"Ne Me Quitte Pas" Jacques Brel "Moi, je t'offrirai / Des perles de pluie / Venues de pays / Où il ne pleut pas" [As for me, I'll offer you pearls of rain that come from a country where rain never falls]. However, Rod McKuen’s English translation replaces that imagery with "But if you stay / I'll make you a day / Like no day has been / or will be again." Leonard Cohen "Dance Me To The End of Love"

بيژن باران

Ne Me Quitte Pas. - Jacques Brel منو ترک نکن. اگر چه ترا ترک کردم- در جوانی. از آبهای عمیق سبز گذشته چون اوليس به خاک غربت رسيدم. بی تو هيچم. بی تو من نيستم. من آمدم و زيستم. تو بوده و هستی و خواهی ماند. نميدانم ترا خواهم ديد دوباره. پرنده می سوزد. ولی پرواز ادامه دارد. چون باد آمده - چون برق میروم. من رفتنی ام. تو ماندگار برای هميشه - ای ميهن. ۰۷۰۳۰۷