لیست آثار بیژن باران

AdabiNaqd
» نظریه های ادبی [۱۸ ژانویه ۲۰۱۰]
» نقد ادبی [۱۵ آپریل ۲۰۰۹]
» نقد یا نق [۲۴ ژانویه ۲۰۱۳]
» عناصر شعر [۱۷ ژوین ۲۰۱۳]
» خرد در شعر [۱۲ ژوین ۲۰۱۳]
» فکر و بیان [۰۳ مارس ۲۰۱۳]
» منطق در شعر [۲۷ مه ۲۰۱۳]
» استعاره و مجاز در شعر [۱۷ مه ۲۰۱۳]
» خلاقیت در شعر و هنر [۰۷ دسامبر ۲۰۱۲]
» زیباییشناسی شعر-۱ [۰۴ ژوین ۲۰۱۳]
» زیبایی شناسی شعر-۲ [۲۷ ژوییه ۲۰۱۳]
» ساختار [۰۸ مه ۲۰۱۳]
» ساختارگرایی و نقد [۲۳ مارس ۲۰۱۳]
» مونولوگ درونی [۰۸ اکتبر ۲۰۰۹]
» بنمایه شعر ۳ هزار ساله فارسی [۳۱ اوت ۲۰۰۹]
» نقش گیلگمش در فرهنگ [۱۵ فوریه ۲۰۱۳]
» ضمیر جمعی در فرهنگ [۰۵ فوریه ۲۰۱۳]
» ریتم طبیعی [۰۵ ژانویه ۲۰۱۰]
» اسطوره ها و باورها [۲۴ آپریل ۲۰۰۹]
» تمدن پسامدرن [۰۳ اکتبر ۲۰۱۲]
» سرقت ادبی [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
» زبان مادری [۲۴ ژوین ۲۰۱۲]
» نیازبان طالقانی [۱۸ ژوین ۲۰۱۲]
» نقد کتاب درآمدی بر گویش و فرهنگ طالقان [۱۳ ژوین ۲۰۱۲]

» بدبینی یک شاعر [۰۳ ژانویه ۲۰۱۰]
» ادبیات اعتراض [۰۵ دسامبر ۲۰۰۹]
» ادبیات تعهد [۰۵ نوامبر ۲۰۰۹]
» تنانگی پرستوهای شهلا [۱۲ اوت ۲۰۱۳]
» تنانگی شعر زن خاور میانه [۰۶ اوت ۲۰۱۳]
» نقد زبان شعری پرستوهای شهلا [۰۱ اوت ۲۰۱۳]
» مثلث شعر- فیلم- رقص در هنر الهه رهرونیا [۰۶ ژوییه ۲۰۱۳]
» ساختارگرایی در شعر الهه رهروینا [۲۸ ژوین ۲۰۱۳]
» پدر در شعر فروغ فرخزاد [۰۸ اکتبر ۲۰۱۲]
» دیگران در شعر فروغ [۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲] '
» شعر سلطانپور در زندان ۱۳۵۳ - ۱۳۵۶ [۰۵ ژوین ۲۰۱۲]
» تعیین مولف شعر انقلابی [۲۹ مه ۲۰۱۲]

» وزن هجایی و لحن [۰۹ مه ۲۰۱۲]
» وزن هجایی زبان گفتاری در شعر نو [۱۶ فوریه ۲۰۱۲]
» وزن هجایی در ترانه و سرود فارسی معاصر [۱۹ آپریل ۲۰۱۲]
» مقایسه ۲ سرود ای ایران و سراومد زمستون [۲۸ فوریه ۲۰۱۲]
» محبوبترین سرود ایرانی- سراومد زمستون [۲۱ فوریه ۲۰۱۲]
» تاثیر فکر بر قالب در شعر فروغ فرخزاد [۲۰ دسامبر ۲۰۱۱]
» اوزان هجایی در شعر فروغ فرخزاد [۱۲ دسامبر ۲۰۱۱]
» زندگی و آثار فروغ فرخزاد [۲۸ ژوییه ۲۰۱۱]
» عشق اول و آخر فروغ فرخزاد [۲۲ ژوییه ۲۰۱۱]
» دو دوره در شعر فروغ فرخزاد [۱۸ ژوییه ۲۰۱۱]
» تنانگی در شعر فروغ فرخزاد [۱۱ ژوییه ۲۰۱۱]
» عشق در شعر فروغ فرخزاد [۰۴ ژوییه ۲۰۱۱]
» اروتیزم در شعر فروغ فرخ زاد [۰۶ نوامبر ۲۰۱۰]
» آسیب شناسی عشق [۲۲ ژوین ۲۰۱۱]
» شعر فارسی پس از مهاجرت آریایی ها [۲۲ مارس ۲۰۱۱]
» خصیصه های تولید شعر شاملو [۲۴ فوریه ۲۰۱۱]
» تاثیر قیام سیاهکل بر فرهنگ ایران [۰۹ فوریه ۲۰۱۱]
» نقد آثار ویگن [۲۱ ژانویه ۲۰۱۱]

» فارسی [۰۴ اکتبر ۲۰۱۰]
» ادبیات در جامعه [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰]
» زیبایی شناسی [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰]
» تطور موسیقی ایرانی [۰۷ سپتامبر ۲۰۱۰]
» عرفان در خاور میانه [۲۸ دسامبر ۲۰۱۰]
» روشنفکر [۰۶ ژوییه ۲۰۱۰]
» خط [۲۹ ژوین ۲۰۱۰]
» زبان [۲۳ ژوین ۲۰۱۰]
» بگذار هزار گل بشکفد [۱۴ ژوین ۲۰۱۰]
» نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم [۲۵ آپریل ۲۰۱۰]
» شاکله های شعر مونث [۰۱ مارس ۲۰۱۰]
» اروتیسم خیام [۲۵ فوریه ۲۰۱۰]
» تحلیلی از ۷ خوان رستم [۰۲ فوریه ۲۰۰۹]

عشق در پرستوهای شهلا
ادبیات - تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۲ (٨ اوت ۲۰۱٣)
دیدگاه - تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۱ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۲)
مرگ در شعر فروغ فرخزاد
ادبیات - تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۱ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۲)
خانواده در شعر فروغ
ادبیات - تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۱ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۲)
زبانشناسی
ادبیات - تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۱ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۲)
پیدایش سرود سراومد زمستون
ادبیات - تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۱ (٨ ژوئن ۲۰۱۲)
وزن هجایی سرود سراومد زمستون
ادبیات - تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۱ (۲۴ می ۲۰۱۲)
تکیه و مکث در سخنوری
ادبیات - تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۷ می ۲۰۱۲)
سخنوری
ادبیات - تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲ می ۲۰۱۲)
یادها
ادبیات - تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲٣ آوریل ۲۰۱۲)
وزن هجایی ترانه مرا ببوس
ادبیات - تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۰ (۲۶ ژانویه ۲۰۱۲)
ادبیات اعتراض
ادبیات - تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۰ (٨ ژانویه ۲۰۱۲)
ادبیات تعهد
ادبیات - تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۰ (٣ ژانویه ۲۰۱۲)
نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم- تابستان ۲۰۰۹ ایران.
در هنر الهه رهرونیا
ساختارگرایی در شعر الهه رهروینا
عناصر شعر
خرد در شعر
زیباییشناسی شعر2
زیباییشناسی شعر1
منطق در شعر
ساختار
زیباشناسی
ساختار در ژرفا- نقد داستان
ضمیر جمعی در فرهنگ
نقد یا نق
سبک نثر گلستان
ترجمه های گلستان
ربعه سینماگران: رهنما، غفاری، کاووسی، گلستان
گلستان- هنرمند میانه
خلاقیت در شعر و هنر
رکود فیلم مستند در ایران
تمدن پسامدرن
خانواده در شعر فروغ

نقد شعر و نقاشی ناهید سرشگی
تکیه و مکث در سخنوری
سخنوری
وزن هجایی در ترانه و سرود فارسی معاصر
مقایسه 2 سرود ای ایران و سراومد زمستون
محبوبترین سرود ایرانی- سراومد زمستون
ادبیات تعهدا۲بیات اعتراض
نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم- تابستان 2009 ایران .
تاثیر فکر بر قالب در شعر فروغ فرخزاد
اوزان هجایی در شعر فروغ فرخزاد
نقد رمان هزارپیشه بوکوفسکی ترجمه وازریک درساهاکیان
سرقت ادبی
زندگی و آثار فروغ فرخزاد
تنانگی در شعر فروغ فرخزاد
شعر فارسی پس از مهاجرت آریایها
خصیصه های تولید شعر شاملو
شکنجه و استبداد دکتر بیژن باران
تنانگی شعر زن خاور میانه
تنانگی پرستوهای شهلا
نقد ساختاری پرستوهای شهلا
شعر سلطانپور در زندان - قصه
ساختارگرایی و نقد
فکر و بیان
نظریه های ادبی
اروتیسم خیام
فروغ: رابطه زبان با تصویر
وزن هجایی زبان گفتاری در شعر نو
وزن هجایی ترانه مرا ببوس
فروغ "باب" گذار شعر مدرن به پسامدرن
عشق در شعر فروغ فرخزاد
فروغ: خانه سیاه است
مثلث شعر- فیلم- رقص در هنر الهه رهرونیا
ساختارگرایی در شعر الهه رهروینا
عناصر شعر
خرد در شعر
زیباییشناسی شعر2
زیباییشناسی شعر1
منطق در شعر
فروغ در عصر دیجیتال
تبلور اختلالات روحی در شعر نو فارسی
BBblogfa
دکتر بیزن باران: چندزبانی در شعر زیبا کرباسی - شنبه سیزدهم شهریور 1389
دکتر بیژن باران: پویش زبان - شنبه ششم شهریور 1389
دکتر بیزن باران: مخاطب - یکشنبه سی و یکم مرداد 1389
دکتر بیژن باران: شاکله های پساانقلاب در شعر زیبا کرباسی - شنبه بیست و سوم مرداد
1389
دکتر بیزن باران: نقد ادبی-5 - شنبه شانزدهم مرداد 1389
دکتر بیژن باران: تبلور اختلالات روحی در شعر نو فارسی - شنبه نهم مرداد 1389
دکتر بیژن باران: نقد آثار 2 شاعر زن ایرانی - یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389
دکتر بیزن باران: روشنفکر - یکشنبه بیستم تیر 1389
دکتر بیژن باران: خط - یکشنبه سیزدهم تیر 1389
دکتر بیزن باران: زبان - شنبه پنجم تیر 1389
دکتر بیزن باران: شاکله های پساانقلاب، چندزبانی و جنسیت در شعر زیبا کرباسی - شنبه
بیست و نهم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: بگذار هزار گل بشکفد - یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-4 - دوشنبه هفدهم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: تاریخچه شعر مکتوب فارسی - یکشنبه نهم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-3 - دوشنبه سوم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-2 - سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389
دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-۱ - شنبه هجدهم اردیبهشت 1389
دکتر بیزن باران: نقد ادبی - چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389
دکتر بیژن باران: نقد کتاب - یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389
دکتر بیزن باران: شاعر نخودی، شعر بیخودی - دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389
دکتر بیژن باران: سنت، نوگرایی، فردیت در شعر - یکشنبه پانزدهم فروردین 1389
دکتر بیزن باران: شاکله های شعر مونث - یکشنبه نهم اسفند 1388
دکتر بیزن باران: لیست جستارها و اشعار - دوشنبه سوم اسفند 1388
دکتر بیژن باران: نقد ادبی، تحریر، خط - دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388
دکتر بیزن باران: ظاهر و جنسیت شاعر - یکشنبه هجدهم بهمن 1388
دکتر بیژن باران: ساختار در ژرفا در 5 داستان - شنبه دهم بهمن 1388
دکتر بیژن باران: نقد ساختارگرایانه داستان - یکشنبه چهارم بهمن 1388
دکتر بیژن باران: نظریه های ادبی - یکشنبه سیزدهم دی 1388
دکتر بیژن باران: ادبیات افغانستان - شنبه پنجم دی 1388
دکتر بیژن باران: نقدشعر و نقاشی ناهید سرشگی - شنبه بیست و هشتم آذر 1388
بیژن باران: نقد مختصات خاص - شنبه بیست و یکم آذر 1388
بیژن باران: نمونه جریان سیال ذهنی یا مونولوگ درونی - شنبه سی ام آبان 1388
دکتر بیژن باران: ادبیات اعتراض - شنبه بیست و سوم آبان 1388
دکتر بیژن باران: ادبیات تعهد - شنبه شانزدهم آبان 1388
بیژن بارن: نقد تا عبور از خط آبی و آتش - یکشنبه بیست و ششم مهر 1388
دکتر بیژن باران: شعر فارسی پس از ورود آریایها - شنبه هجدهم مهر 1388
دکتر بیژن باران: مونولوگ درونی - شنبه یازدهم مهر 1388
دکتر بیژن باران: واشکافی سطری از شعر تیرداد راد - سه شنبه هفتم مهر 1388
دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر پسامدرن-2 - یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388
دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر پسامدرن-1 - یکشنبه پانزدهم شهریور 1388
دکتر بیژن باران: بنمایه شعر 3 هزار ساله فارسی - دوشنبه نهم شهریور 1388
دکتر بیژن باران: اسطوره ها و باورها - دوشنبه هفدهم فروردین 1388
بیژن باران: 7 خوان رستم - شنبه نوزدهم بهمن 1387
بیژن باران: آغازی بر چکامه های شهلا آقاپور - شنبه بیست و یکم دی 1387
دکتر بیژن باران: 7 امشاسپند- چاکرا- مرتبت - دوشنبه چهارم آذر 1387
دکتر بیژن باران: زبان شعر - جمعه بیست و نهم شهریور 1387
دکتر بیژن باران: رمز محبوبیت رباعیات خیام - شنبه دوم شهریور 1387
رضا کردبچه: جنگل نوشتار انبوه - شنبه بیست و ششم مرداد 1387
دکتر بیژن باران: نقد کتاب شعر میثم ریاحی - یکشنبه بیستم مرداد 1387
دکتر بیژن باران: راوی در اشعار نیما - سه شنبه پانزدهم مرداد 1387
دکتر بیژن باران: محرکات و احساسات در شعر فروغ فرخزاد - شنبه پنجم مرداد 1387
دکتر بیژن باران: سخنوری - شنبه بیست و نهم تیر 1387
دکتر بیژن باران: روند آفرینش شعر - شنبه هشتم تیر 1387
دکتر بیژن باران: ریتم طبیعی - شنبه هجدهم خرداد 1387
دکتر بیژن باران: راوی در رباعیات خیام - شنبه هفتم اردیبهشت 1387
دکتر بیژن باران: بدبینی یک شاعر - شنبه دهم فروردین 1387
کورش همه خانی: مادر - شنبه یازدهم اسفند 1386
دکتر بیژن باران: شاعر، نه شعر -1 - شنبه چهارم اسفند 1386
شعر تکثرگرای دهه 70 ایران - دوشنبه پانزدهم بهمن 1386
ساختارزدایی در تاویل یک شعر پسامدرن - یکشنبه سی ام دی 1386
دکتر بیژن باران: نقد شعر دهه 80 - شنبه بیست و دوم دی 1386
شعر کنکرت ایران - دوشنبه دهم دی 1386
اروتیسیسم خیام - شنبه یکم دی 1386
شعر دهه 80 - شنبه هفدهم آذر 1386
دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر پسامدرن-2 - یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388
دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر پسامدرن-1 - یکشنبه پانزدهم شهریور 1388
دکتر بیژن باران: بنمایه شعر 3 هزار ساله فارسی - دوشنبه نهم شهریور 1388

دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر غیرنیمایی - یکشنبه سوم خرداد 1388
یادها- زوج اسکویی - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
بیژن باران: یادها- فروغ فرخزاد - شنبه پنجم اردیبهشت 1388
بیژن باران: یادها - احمد شاملو - شنبه دهم مرداد 1388
بیژن باران: یادها- دبیرستان شرف - دوشنبه چهارم آبان 1388

BejanBaran.blogfa.com
دکتر بیزن باران: چندزبانی در شعر زیبا کرباسی - شنبه سیزدهم شهریور 1389
دکتر بیژن باران: پویش زبان - شنبه ششم شهریور 1389
دکتر بیزن باران: مخاطب - یکشنبه سی و یکم مرداد 1389
دکتر بیژن باران: شاکله های پساانقلاب در شعر زیبا کرباسی - شنبه بیست و سوم مرداد
1389
دکتر بیزن باران: نقد ادبی-5 - شنبه شانزدهم مرداد 1389
دکتر بیژن باران: تبلور اختلالات روحی در شعر نو فارسی - شنبه نهم مرداد 1389
بیژن باران : سحر شعر - شنبه دوم مرداد 1389
دکتر بیژن باران: نقد آثار 2 شاعر زن ایرانی - یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389
دکتر بیزن باران: روشنفکر - یکشنبه بیستم تیر 1389
دکتر بیژن باران: خط - یکشنبه سیزدهم تیر 1389
دکتر بیزن باران: زبان - شنبه پنجم تیر 1389
دکتر بیزن باران: شاکله های پساانقلاب، چندزبانی و جنسیت در شعر زیبا کرباسی - شنبه
بیست و نهم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: بگذار هزار گل بشکفد - یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-4 - دوشنبه هفدهم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: تاریخچه شعر مکتوب فارسی - یکشنبه نهم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-3 - دوشنبه سوم خرداد 1389
دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-2 - سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389
دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-۱ - شنبه هجدهم اردیبهشت 1389
دکتر بیزن باران: نقد ادبی - چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389
دکتر بیژن باران: نقد کتاب - یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389
بیژن باران: مناجات - شنبه بیست و هشتم فروردین 1389
دکتر بیزن باران: شاعر نخودی، شعر بیخودی - دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389
دکتر بیژن باران: سنت، نوگرایی، فردیت در شعر - یکشنبه پانزدهم فروردین 1389
دکتر بیزن باران: شاکله های شعر مونث - یکشنبه نهم اسفند 1388
دکتر بیزن باران: لیست جستارها و اشعار - دوشنبه سوم اسفند 1388
دکتر بیژن باران: نقد ادبی، تحریر، خط - دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388
دکتر بیزن باران: ظاهر و جنسیت شاعر - یکشنبه هجدهم بهمن 1388
دکتر بیژن باران: ساختار در ژرفا در 5 داستان - شنبه دهم بهمن 1388
دکتر بیژن باران: نقد ساختارگرایانه داستان - یکشنبه چهارم بهمن 1388
دکتر بیژن باران: نظریه های ادبی - یکشنبه سیزدهم دی 1388
دکتر بیژن باران: ادبیات افغانستان - شنبه پنجم دی 1388
دکتر بیژن باران: نقدشعر و نقاشی ناهید سرشگی - شنبه بیست و هشتم آذر 1388
بیژن باران: نقد مختصات خاص - شنبه بیست و یکم آذر 1388
دکتر بیژن باران: مدرنیزم و ادیبان زن - شنبه چهاردهم آذر 1388
دکتر بیژن باران: زن و مدرنیزم در فلات - شنبه هفتم آذر 1388
بیژن باران: نمونه جریان سیال ذهنی یا مونولوگ درونی - شنبه سی ام آبان 1388
دکتر بیژن باران: ادبیات اعتراض - شنبه بیست و سوم آبان 1388
دکتر بیژن باران: ادبیات تعهد - شنبه شانزدهم آبان 1388
بیژن باران: زمان - شنبه نهم آبان 1388
بیژن باران: یادها- دبیرستان شرف - دوشنبه چهارم آبان 1388
بیژن بارن: نقد تا عبور از خط آبی و آتش - یکشنبه بیست و ششم مهر 1388
دکتر بیژن باران: شعر فارسی پس از ورود آریایها - شنبه هجدهم مهر 1388
دکتر بیژن باران: مونولوگ درونی - شنبه یازدهم مهر 1388
دکتر بیژن باران: واشکافی سطری از شعر تیرداد راد - سه شنبه هفتم مهر 1388

/ 3 نظر / 56 بازدید
نمايشگاه هاست hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran با تشکر[گل]